دانلود آهنگ سپه سالار شه تشنه لبان از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۲


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور

دانلود آهنگ فصل گل از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۲


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور

دانلود آهنگ ماه عزا آمده ای دوستان از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۲


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور

دانلود آهنگ آمده اندر کرب و بلا از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۱


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور

دانلود آهنگ به کام مجتبی ناگه از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۱


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور

دانلود آهنگ صبا سوی بطحا دمی گذر کن از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۱


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور

دانلود آهنگ به طشتی که باشد سر شاه دین از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۱


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور

دانلود آهنگ اَصَلا از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۱


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور

دانلود آهنگ گفتا حر دلاور از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۱


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور

دانلود آهنگ در کنج زندان از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۱


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور

دانلود آهنگ به این جهان نو بهار شد از اردشیر صالح پور


💿 آلبوم پیشخوانی در تعزیه ۱


🎤 خواننده : اردشیر صالح پور