دانلود آهنگ چهارمضراب ابوعطا از فرامرز پایور


💿 آلبوم پراکنده در زیر باران


🎤 خواننده : فرامرز پایور

دانلود آهنگ آواز افشاری از فرامرز پایور


💿 آلبوم پنجاه سال


🎤 خواننده : فرامرز پایور

دانلود آهنگ پوپک از فرامرز پایور


💿 آلبوم پنجاه سال


🎤 خواننده : فرامرز پایور

دانلود آهنگ سنتور تنها سه گاه یتیم از فرامرز پایور


💿 آلبوم رهاورد


🎤 خواننده : فرامرز پایور

دانلود آهنگ تنبک تنها ضرب های ایرانی از فرامرز پایور


💿 آلبوم رهاورد


🎤 خواننده : فرامرز پایور

دانلود آهنگ درآمد و رهاب از فرامرز پایور


💿 آلبوم سنتور و تمبک ۲


🎤 خواننده : فرامرز پایور

دانلود آهنگ پیش درآمد از فرامرز پایور


💿 آلبوم سنتور و تمبک ۲


🎤 خواننده : فرامرز پایور

دانلود آهنگ رنگ چهارگاه ۱ از فرامرز پایور


💿 آلبوم هفت پیکر


🎤 خواننده : فرامرز پایور

دانلود آهنگ دورت می گردم چهارگاه از فرامرز پایور


💿 آلبوم هفت پیکر


🎤 خواننده : فرامرز پایور

دانلود آهنگ بابا کرم چهارگاه زابل از فرامرز پایور


💿 آلبوم هفت پیکر


🎤 خواننده : فرامرز پایور

دانلود آهنگ رنگ ناز چهارگاه حصار از فرامرز پایور


💿 آلبوم هفت پیکر


🎤 خواننده : فرامرز پایور

Page 1 of 2812341020آخر